31.3.11

Toelichting van Kunsten '92 op het visiedocument Tafel van Zes

Kunsten ’92 heeft besloten deel te nemen aan de gesprekken van de Tafel van 6 vanuit de opvatting dat langs de zijlijn blijven schreeuwen (wordt ons verweten) machteloos maakt. Onze motivatie om deel te nemen aan deze gesprekken en zo invloed te kunnen uitoefenen, stond het meest helder verwoord in het NRC van gisteren, woensdag 30 maart:

„Waar het ons om gaat”, zegt Marianne Versteegh, “is dat het debat over de cultuursector nu te smal wordt gevoerd, en vooral in clichés, als zou het gaan om elitekunst en subsidieslurperij. Er wordt te veel gesuggereerd dat het belang ervan een hele kleine groep Nederlanders betreft. Er wordt alleen maar gepraat over de subsidie van het Rijk, waarmee het aanbod van kunst wordt gefinancierd. Als daar dan zo negatief over wordt gedaan, maakt dat de sector kwetsbaar. We willen dat debat verbreden, door ook te praten over de rol die gemeenten en provincies hebben in het cultuurbeleid, zorgt dat voor meer maatschappelijk draagvlak voor de cultuursector.”

Lees verder: Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed / Kunsten '92

Aanvullingen: Verenigde kunstsector geeft visie op cultuurbezuinigingen - 3VOOR12: "'Minder waar het kan, beter waar het moet'. Met dat motto presenteert de kunstsector hun visie als antwoord op de geplande cultuurbezuinigingen van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Dinsdag biedt de in de Tafel van Zes verenigde sector hun voorstel voor een nieuw cultuurbeleid aan Zijlstra aan en volgt overleg met de beleidsman. 'Dit kan hij niet naast zich neerleggen. We willen als orgaan afdwingen dat we gesprekspartner van de politiek worden.'"

Nieuws cultuureducatiesector - Cultuurnetwerk: "Kunsten ’92 staat niet volledig achter het dinsdag gepresenteerde visiedocument voor nieuw cultuurbeleid van de Tafel van Zes. Kunsten ’92 onderschrijft alleen de 8 kernpunten van het stuk. De begeleidende tekst is echter niet door Kunsten ’92 geaccordeerd. Deze is volgens Kunsten ‘92 voor meerdere uitleg vatbaar, wat kan leiden tot eigen interpretaties door de staatssecretaris. Vrijdag 1 april zal Kunsten ’92 de leden raadplegen in een besloten ledenvergadering."

Lees ook op GoudenBergen (29-03-2011): Discussienota online, download: 'Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid' (via Mondriaan Stichting)
En: Kunstwereld bereikt akkoord over hervormingen (Volkskrant)

30.3.11

De Zaak Nu: website online

Vandaag is de website gelanceerd van De Zaak Nu. Deze nieuwe vereniging vertegenwoordigt alle zogenaamde presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is (en niet collectievorming of verkoop).

De Zaak Nu werd opgericht door een een viertal presentatie-instellingen voor beeldende kunst het initiatief om op te komen voor de belangen van presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven, die tot nu toe nog niet georganiseerd zijn. Met name omdat de gevolgen op lange termijn en de economische effecten van de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur zo ingrijpend zijn.

29.3.11

Discussienota online: 'Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid' (via Mondriaan Stichting)

Mondriaan Stichting: "De in een achttal punten beschreven visie in de discussienota 'Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid' is het resultaat van een intensieve gedachtewisseling aan en met de Tafel van Zes, het sectorbrede overlegplatform dat sinds de zomer van 2010 bestaat. Brancheorganisaties, belangenverenigingen, kunstenaarsorganisaties, fondsen en sectorinstituten uit de cultuursector hebben samen over de toekomst nagedacht.

De overwegingen die tot deze visie hebben geleid kunt u hier downloaden: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid"

Kunstwereld bereikt akkoord over hervormingen (Volkskrant)

Kunstwereld bereikt akkoord over hervormingen - Volkskrant: "De kunstwereld heeft een akkoord bereikt over een voorstel voor ingrijpende hervormingen voor de gesubsidieerde kunstsector. De rol van de overheid wordt aanzienlijk kleiner. Kunstinstellingen moeten zoeken naar andere financiering naast subsidies. Het reageren op de markt - de vraag van het publiek - wordt veel belangrijker. Zo moet er een betere balans worden bereikt tussen vraag en aanbod. De drempel om in aanmerking te komen voor subsidie moet hoger worden."

24.3.11

Kamer: bezuinigingen cultuur kunnen sneller

Kamer: bezuinigingen cultuur kunnen sneller - PAROOL: "Een Kamermeerderheid van VVD, PVV en CDA is het eens met het plan van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) om geplande cultuurbezuinigingen eerder in te voeren. Dat bleek woensdag in een overleg in de Tweede Kamer."

Kamermeerderheid voor vervroegen bezuinigingen cultuur - 3VOOR12: "Oppositieleden van de SP en PvdA wilden van de staatssecretaris weten wat hij met het geld wil doen dat vrijkomt door de invoering een jaar naar voren te halen. Zij kregen te horen dat het geld niet in de staatskas vloeit. Zijlstra beloofde dat voor de cultuursector te reserveren. Hij denkt dan niet aan kunstuitingen, maar het verlichten van frictiekosten als ontslagen."

Lees voor achtergrondinformatie bijvoorbeeld: Systeem cultuursubsidies mogelijk eerder hervomd - Volkskrant: "Het nieuwe systeem van subsidies voor cultuur wordt mogelijk niet in 2014, maar al in 2013 van kracht. Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra (VVD) wil de nieuwe systematiek zo introduceren dat 2013 als 'tussenjaar' kan worden overgeslagen. Op dat tussenjaar was veel kritiek gekomen."

En natuurlijk de Kamerbrief Zijlstra over stelselwijziging cultuursubsidiering (Rijksoverheid.nl).

16.3.11

Kunst kan ook betaalbaar zijn (Elsevier.nl)

Kunst kan ook betaalbaar zijn - Elsevier.nl: "Kunst aan de muur of op een voetstuk in de hal geeft je huis karaker. Helaas kan de gemiddelde sterveling zich geen doek van Monet of Warhol veroorloven. Gelukkig zijn er tegenwoordig allerlei manieren om met betaalbare kunst je huis sfeer te geven. Elsevier STIJL geeft een aantal tips voor de beginnende kunstverzamelaar."

14.3.11

Kamerbrief Zijlstra over stelselwijziging cultuursubsidiering (Rijksoverheid.nl)

"De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stelselwijziging voor cultuursubsidiering. De staatssecretaris geeft een mogelijkheid in overweging waarmee de procedure versnelt kan worden." Lees / download het hier: Kamerbrief Stelselwijziging cultuursubsidiering - Rijksoverheid.nl

11.3.11

Post van Halbe Zijlstra op 'Wat Onderneemt Halbe Zijlstra?'

Post van Halbe Zijlstra op Wat Onderneemt Halbe Zijlstra?: "Uit uw brief begrijp ik dat u het niet eens bent met de bezuinigingen op cultuur. U waarschuwt me immers in onheilspellende bewoordingen: 'Wie snijdt in poezie, kunst en cultuur tast ( ... ) de ziel van de hele samenleving aan. Ik ben me echter zeer bewust van het belang van kunst en cultuur. Dat is ook precies de reden dat ik een ongezonde ontwikkeling om wil buigen. "

8.3.11

Nederlandse culturele organisaties succesvol in Europa (via SICA)

Nederlandse culturele organisaties succesvol in Europa - SICA: "Het Programma Cultuur van de Europese Commissie ondersteunt dit jaar 20 projecten waarin Nederlandse culturele organisaties actief zijn.

Bij vijf kortlopende samenwerkingsprojecten (maximaal 24 maanden) is een Nederlandse organisatie de projectleider. Het gaat hier om het IT’s Festival, Het Lab in Utrecht, School der Poezie, het internationale Gipsyfestival en het Allard Pierson Museum.

De Melkweg in Amsterdam en Eurosonic Noorderslag in Groningen kwamen door de selectie met een meerjarige project (looptijd 3 tot 5 jaar). In deze categorie worden jaarlijks slechts 10 projecten gehonoreerd.

Kunstenaars & Co, onlangs opgegaan in Cultuur-Ondernemen, is een van de drie organisaties die een Europese bijdrage krijgt voor een samenwerkingsproject op het gebied van beleidsanalyse in de cultuursector.

Een overzicht van alle geselecteerde projecten kun je hier vinden."

6.3.11

Nieuw subsidiestelsel mogelijk al in 2013 (cultuurbeleid.nl/via NRC)

Nieuw subsidiestelsel mogelijk al in 2013: "Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD, Cultuur) overweegt de hervorming van de cultuurnotasystematiek al in 2013 in te voeren, een jaar eerder dan nu gepland. Hij geeft daarmee gehoor aan de wens van provincies en gemeenten, die het een slecht plan vinden om van 2013 een overgangsjaar te maken en de hervormingen en bezuinigingen pas in 2014 door te voeren. Zijlstra wil het subsidiestelsel drastisch hervormen."

"Kunst traint ons in doen alsof" (Trouw)

Kunst traint ons in doen alsof - interview in TROUW: "Wie kunst uitsluitend als een 'linkse hobby' beschouwt, denkt fundamentalistisch, zegt Josef Fruchtl, hoogleraar filosofie van kunst en cultuur. Een herwaardering van cultuurrelativisme kan ons volgens hem bevrijden van barbarij.

De hoogleraar vindt het uitermate zorgelijk dat zowel het hoger onderwijs als de kunst- en cultuursector het moeten ontgelden. "Het harde saneringsbeleid van dit kabinet is heel kortzichtig. We snijden ons in het eigen vlees, want op dit terrein gaat het niet om hobby's, maar om een essentieel element van ons samenleven."

Lees verder